Επικαιροτητα

Διαγωνισμός για ράμπα ΑΜΕΑ στο Π. Άστρος

Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, μέχρι τις 10/08/2018 ημέρα Παρασκευή.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για τη προμήθειας με τίτλο:

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ", προϋπολογισμού 67.088,10 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και η τοποθέτηση μιας συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στην παραλία του Παράλιου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, συμπεριλαμβανομένων πακέτου τηλεμετρίας, ντουζ, φωτοσυναγερμού, ενός διαδρόμου πρόσβασης στην παραλία, αποδυτηρίων και WC για ΑΜΕΑ και της απαραίτητης σήμανσης.

Η παράδοση από τον προμηθευτή θα γίνει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον τρόπο που προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.370,00 € και επιπλέον Φ.Π.Α. 7.718,10 €, δηλαδή σύνολο 67.088,10 €.

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.ppel.gov.gr.

Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, μέχρι τις 10/08/2018 ημέρα Παρασκευή.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 06/08/2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/08/2018.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, στην οδό Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1, T.K. 22132, στην Τρίπολη στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω

Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) ‘’01.071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ε. Αρκαδίας’’ με Κ.Α. Εξόδων 9779.0003 του οικονομικού έτους 2018.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.