Επικαιροτητα

Διαγωνισμό για τις βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης προκήρυξε η ΔΕΥΑΒΚ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 12η Φεβρουαρίου 2024.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (ΔΕΥΑΒΚ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την παροχή της υπηρεσίας: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 114.256,70 ευρώ, τιμή με Φ.Π.Α. 24 %.

Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 67/2023 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΚ (ΑΔΑ: 9ΜΠ8ΟΡΓ4-ΞΓΜ). Τα Τεύχη Δημοπράτησης και οι όροι της Διακήρυξης εγκρίθηκαν με την ίδια Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΔΒΚ.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 12-02-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (μ.μ.), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155 / 13 (ΦΕΚ / Α /29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ. Α. Π1 / 2390 / 2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013): «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν. 4412/2016.

Η ανωτέρω υπηρεσία έχει ενταχθεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους 2024 με Κ. Α.: 00-6298.273 της ΔΕΥΑ Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (www.boriakynouria.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και στα Γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ στο Άστρος Κυνουρίας, τηλ.: 2755024182, 2755024183, εργάσιμες ώρες και ημέρες γραφείου.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.