Επικαιροτητα

Νέος ειδικός σύμβουλος στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Φωτογραφία: Δήμος Νότιας Κυνουρίας

Πρόκειται για το δημοσιογράφο, Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο, που αναλαμβάνει αμισθί ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας σε θέματα προβολής, επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων. 

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 "Αρμοδιότητες του Δημάρχου" (ΦΕΚ87/Α/2010), όπως ισχύει.
  2. Την παρ. 11 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου του 45 του Ν.3979/2011(ΦΕΚ138Α ́) ως εξής: «Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικών συμβούλων για την επικουρία των δημάρχων και των περιφερειαρχών για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένα αντικείμενα, οι οποίοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό ή αποζημίωση, πλην των εξόδων εκτός έδρας κίνησης. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγούμενου εδαφίου είναι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου ή κατέχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με απόφαση του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Στην απόφαση εξειδικεύεται το συγκεκριμένο αντικείμενο που αναλαμβάνει ο ειδικός σύμβουλος, η ιδιότητά του και το χρονικό διάστημα ανάθεσης των καθηκόντων. Ο αριθμός των άμισθων ειδικών συμβούλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) ανά Δήμαρχο...».
  3. Το γεγονός ότι ο Δημοσιογράφος κ. Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος του Νικολάου εξέφρασε πρόταση για εθελοντική προσφορά στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας σε θέματα προβολής, επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων του Δήμου.
  4. Το βιογραφικό σημείωμα του Τριαντάφυλλου Σωτηρόπουλου του Νικολάου και τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων, της επαγγελματικής και αυτοδιοίκητής εμπειρίας του και της εκούσιας - εθελοντικής διάθεσής του για προσφορά.
  5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοτικού προϋπολογισμού, που ισούται με τα έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης του ειδικού συμβούλου, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι εκτελούν το έργο του χωρίς αμοιβή.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Δημοσιογράφο κ. Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο του Νικολάου, με αριθμό ταυτότητας: ΑΟ 820..., άμισθο Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Δολιανίτη Εμμανουήλ, σε θέματα προβολής, επικοινωνίας, δημοσίων και των διεθνών σχέσεων του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. • Ο ως άνω άμισθος Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στη δικαιοδοσία του Δημάρχου και θα συνεργάζεται όπου απαιτείται με τους Αντιδημάρχους, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και με φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, χωρίς να ασκεί διοικητικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής.

  • • Ο ορισθείς θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Δήμαρχο, γραπτά ή προφορικά, για τα συγκεκριμένα θέματα που ορίζεται να εξυπηρετεί.
  • • Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση του οριζόμενου συμβούλου με το Δήμο.
  • • Ο ανωτέρω δεν θα λαμβάνει μισθό ή αποζημίωση πλην των εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης.
  • • Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου, πλην της περιπτώσεως τροποποίησης ή ανάκλησης της απόφασης, χωρίς να δικαιούται αποζημίωσης ούτε εξ αυτού του λόγου.
  • • Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια».

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δ. Δολιανίτης

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.