Εργασια

2.071 προσλήψεις στο Υπουργείο Πολιτισμού

Την κάλυψη 2.071 εποχικών θέσεων προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού μέχρι την άνοιξη του 2016.Ειδικότερα, το σχέδιο που επεξεργάζεται αφορά την επαναπροκήρυξη 728 κενών θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, σε δύο κύκλους συμβάσεων, ενώ παράλληλα προωθείται η πρόσληψη 1.209 και 134 ημερησίων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων, αντιστοίχως, ώστε οι χώροι και τα μουσεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο τους κύριους τουριστικούς μήνες κατά το 2016.


Επίσης, το υπουργείο σχεδιάζει την ενίσχυση του τακτικού προσωπικού φύλαξης των υπηρεσιών και έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε μόνιμο προσωπικό μέσω της κινητικότητας.


32 γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στο Δήμο Αθηναίων


To ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα δύο (32) άτομα συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, ΚΥΑΔΑ, Πειραιώς 35, Τ.Κ. 10552, Αθήνα, απευθύνοντάς τη στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 & 210 5246515).


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).


Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.


Κατ’ εξαίρεση, σώρευση επιλογών απασχόλησης δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο επιλογές απασχόλησης κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και επιλογές απασχόλησης κατηγορίας ΥΕ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ


ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» 1

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ 2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ») 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ 2

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (street work) 1

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 6

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ 1

ΔΕ ΣΙΤΙΣΤΕΣ 5

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ 4

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 2

ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΣΙΤΙΣΤΕΣ 4


49 οδηγοί και εργάτες στο Δήμο Νέας Προποντίδας


Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εννέα (49) ατόμων ως εξής: 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Εκσκαφέα-Φορτωτή), 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Γκρέιντερ), 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων και 35 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων.


Αιτήσεις στη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς τες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804).


12 άτομα στο Δήμο Δελφών


Εως τις 18 Δεκεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για 12 άτομα στο Δήμο Δελφών. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (ισοπεδωτής) και 9 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ/Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Ρ. Κοντορήγα 12, Τ.Κ. 33100 Αμφισσα (τηλ. επικοινωνίας: 2265079077).


5 εποχικοί στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου


Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 5 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 24263 50124.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Προγραμματισμός για 2.071 εποχικές προσλήψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους


Την κάλυψη 2.071 εποχικών θέσεων προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού μέχρι την άνοιξη του 2016. Ειδικότερα το σχέδιο που επεξεργάζεται και ανακοίνωσε χθες αναφέρει ότι έχει εξασφαλίσει την επαναπροκήρυξη των 728 κενών θέσεων φύλαξης αρχαιοτήτων του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, σε δύο κύκλους συμβάσεων, ώστε το προσωπικό που θα προσληφθεί να λειτουργήσει επικουρικά κατά το 2016.


Επίσης, το υπουργείο σχεδιάζει την ενίσχυση του τακτικού προσωπικού φύλαξης των υπηρεσιών και έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε μόνιμο προσωπικό μέσω της κινητικότητας.


Τέλος, έχει ήδη προβεί σε προωθημένες ενέργειες εξασφάλισης του απαιτούμενου έκτακτου φυλακτικού προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων.


Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών προωθείται η πρόσληψη 1.209 και 134 ημερησίων και νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων αντιστοίχως, ώστε οι χώροι και τα Μουσεία με τη μεγαλύτερη προσέλευση να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο τους κύριους τουριστικούς μήνες κατά το 2016. Οι νέες προσλήψεις αναμένεται να γίνουν άμεσα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Προσόντα


Για τις θέσεις των φυλάκων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας.


Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

 

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.