Εργασια

8 νέες θέσεις εργασίας

Μάθετε αναλυτικά τα όσα αναφέρει η προκήρυξη....

 

 

Ανακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου "Ανασκαφική έρευνα μυκηναϊκού οικοδομικού συγκροτήματος στη θέση Χάνια περιφέρειας Μυκηνών Νομού Αργολίδας", για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 15.12.2015: 

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Αργολίδας Πλ. Συντάγματος 21 100, Ναύπλιο, υπόψη: κ. Νίκου Κατσαραίου (τηλ. επικοινωνίας: 27520 27502) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλαδή από 14/10/2015 έως και 20/10/2015.

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

 

α) ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης.

 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.