Πολιτικη

Γ. Παπαηλιού για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την "Eνίσχυση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης".

Mεταξύ των άλλων ο κ. Παπαηλιού είπε:

1) Η δημόσια διοίκηση αποτελεί βασικό μοχλό της ανάπτυξης, δημοκρατικού χαρακτήρα και δίκαιης, με κοινωνικό προσημο, αλλά και του κοινωνικού κράτους. Η λειτουργία ης  εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες.  

Ταυτόχρονα, η δημόσια διοίκηση συνιστά τον μεγάλο ασθενή της ελληνικής πολιτείας. Τα κενά, τα ελλείματα, οι παθογένειές της είναι τέτοιας μορφής, ώστε να αποτελεί αντιαναπτυξιακή τροχοπέδη. 

Τα τελευταία χρόνια, με την επικράτηση νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και τη θέση της χώρας υπό επιτροπεία, προστέθηκαν στις παθογένειές της, η μείωση  των θεσμικών αρμοδιοτήτων του Δημοσίου, η από πλευράς δομών και λειτουργική υποβάθμισή του, ως εγγυητή του δημόσιου συμφέροντος, η ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον ιδιωτικό τομέα, οι ανορθολογικές, καταχρηστικές, ακόμη και παράνομες, πολιτικές μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και των αμοιβών τους, με αποτέλεσμα την επίταση των παθογενειών των οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών, που μετασχηματίστηκαν σε δομική κρίση της δημόσιας διοίκησης.

2) Μόνον, η πραγματική επανοικοδόμηση, αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης μπορεί να την καταστήσει πραγματικό υπηρέτη του πολίτη και να την μετασχηματίσει, οργανωτικά και λειτουργικά, σε μοχλό ανάπτυξης και προόδου.

Από το 2015, και μετά την άρση των αδικιών της «μνημονιακής» περιόδου 2010-2014, την κατοχύρωση εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της και της αξιοπιστίας της προς τους συναλλασσομένους μ΄ αυτήν (τη δημόσια διοίκηση), τέθηκαν σε εφαρμογή κρίσιμες διαρθρωτικές αλλαγές, όπως η θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου συστήματος επιλογής στελεχών σε θέσεις ευθύνης (Ν.  4369/2016), καθώς και ένα νέο σύστημα για την κινητικότητα του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης (Ν. 4440/2016).

Η εκ βάθρων αλλαγή, θεσμικά και από τεχνικής πλευράς,  απαιτεί ενίσχυση της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοκρατία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια. 

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν προβλήματα που έχουν εντοπισθεί και α φ ο ρ ο ύ ν στη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης,  στην υποστελέχωση της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η υγεία και η παιδεία, με αιχμή στις ακριτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, στην επιτρεπόμενη ποσόστωση για την  είσοδο νέου προσωπικού σ΄ αυτήν και στην έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, ως αποτέλεσμα του υφιστάμενου κατακερματισμού στη συλλογή αιτημάτων φορέων για τη διενέργεια προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού  

3) Σε ατό το πλαίσιο, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, κ α θ ι ε ρ ώ ν ο ν τ α ι :

α) Η δημιουργία ενός συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού  σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, το οποίο

-)θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο (το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό),

-) θα υπάρχει στρατηγική αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής και τέλος

-)  θα υπάρχει διασύνδεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος. 

Έτσι  με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο θεσπίζεται και εξειδικεύεται ο σχεδιασμός των προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση, ώστε αυτές να μην γίνονται με τρόπο πρόχειρο, αποσπασματικό, συγκυριακό, ευνοιοκρατικό, μικροπολιτικό, αλλά να εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών, των συναλλασσομένων με αυτήν.    

Το σύστημα στρατηγικού προγραμματισμού διενέργειας των προσλήψεων για το τακτικό και εποχικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, αποσκοπεί στον καλύτερο προγραμματισμό, την αναβάθμιση, την επιτάχυνση και την  απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημοσίου. Ειδικότερα, ο στρατηγικός προγραμματισμός για το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί τη βασική συνιστώσα για την αποδοτική διοίκηση ενός οργανισμού, που βασιζεται στην εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινους πόρους και στην επιλογή του κατάλληλου δυναμικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων.. 

β) (Καθιερώνεται) η  ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΑΣΕΠ – η ίδρυσή του  αποτέλεσε σημαντική θεσμική τομή της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου και υπουργίας Αναστάσιου Πεπονή – για την επίτευξη της σημαντικής για το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες αποστολής του, στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των μελών του. 

Η διεύρυνση της αποστολής και η αύξηση του φόρτου εργασίας του ΑΣΕΠ καθιστά απαραίτητη τη λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο δημόσιο, και αποτελεί εγγύηση για ακομμάτιστη, αμερόληπτη και αξιοκρατική εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, και ενίσχυση της αποστολής και του έργου  της ΑΣΕΠ.

Προβλέψεις προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν, ο προγραμματισμός των προσλήψεων, η απλοποίηση των διαδικασιών, οι ρυθμίσεις για την απόσπαση προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στο ΑΣΕΠ, για την υποχρεωτικότητα των αποφάσεων της Ολομέλειας με σκοπό την ενιαία ερμηνεία κα εφαρμογή της νομοθεσίας για λόγους ασφάλειας δικαίου και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπείται  ο προγραμματισμός και με την τήρηση των χρονικών περιθωρίων που παρέχει η νομοθεσία για την επίλυση των προβλημάτων που τίθενται από τους πολίτες, αφού, είναι γνωστό, ότι η καθυστέρηση της διοικητικής δράσης και αυτή της απονομής της δικαιοσύνης αποτελούν σημαντικές παθογένειες της ελληνικής πολιτείας.

γ) (Καθιερώνεται)  ο επιτελικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση και υλοποίηση της στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης. Πρόκειται για  απαραίτητους όρους για την αποτελεσματική υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση. Στηρίζεται στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία δομών και διαδικασιών για τον επιτελικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση καθώς και η σύσταση-ανασυγκρότηση του Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης, που  αποτελεί ένα μηχανισμό συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλο το φάσμα δράσεων και παρεμβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση. 

4) Το έργο της επανοικοδόμησης, της ανασυγκρότησης και της αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης δεν είναι εύκολο. Απαιτείται, εκτός από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ισχυρή πολιτική βούληση, στήριξη από τους εργαζόμενους αλλά  και στήριξη σ΄ αυτούς.

Μία άλλη  δημόσια διοίκηση που με το υπό κρίση νομοσχέδιο προωθείται, αποτελεί τη βάση για την κοινωνικά δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

5) Όσον αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση : Αυτή ακολουθεί τη δική της πεπατημένη. Για οτιδήποτε «θετικό» γίνεται από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο ισχυρισμος της είναι, ότι αυτό γίνεται για λόγους αντιπερισπασμού ή για λόγους προεκλογικούς !!! Δυστυχώς, δεν έχει αντιληφθεί, ότι η χώρα έχει βγει από τα «μνημόνια» και συνακόλουθα μπορεί να ακολουθεί τη δική της αυτόνομη πολιτική, θέτοντας προτεραιότητες με κοινωνικό πρόσημο. Μ΄ αυτές, η ΝΔ, δεν συμφωνεί και την τρομάζουν, διότι στηρίζονται στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.      

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.