Πολιτικη

Ο κ. Παπαδάτος αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα

Φωτογραφία: αρχείου arcadia938

Τροποποιητική απόφαση με την υπογραφή του Κώστα Τζιούμη.

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της αρ. 285/7-2-2022 απόφασής μας»    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας  υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Την αρ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4953//τ.Β΄/10-11-2020.

Την με αρ. 285/7-2-2022 προηγούμενη απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν  αντιδήμαρχοι στον Δήμο Τρίπολης.

Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αρ. 285/7-2-2022  προηγούμενη απόφασή μας, κατά το μέρος αυτής που αφορά στις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παπαδάτου Ιωάννη, μεταβιβάζοντας σε αυτόν και την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα, ήτοι της περισυλλογής, της λειτουργίας του Καταφυγίου, της λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου για την αντιμετώπιση με κατάλληλο τρόπο των αναγκών φιλοξενίας, της προσωρινής διαμονής, της ευζωίας, της  περίθαλψης και της εν γένει φροντίδας των ζώων συντροφιάς.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις και έγγραφα που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.