Πολιτικη

Αποκατάσταση του δρόμου προς Ελαία Γορτυνίας

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, την Πέμπτη (15/10) στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

Καλείστε στην 20η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 15 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

• ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1. Επικύρωση πρακτικών της 15ης, 16ης, 17ης, 18ης και 19ης /2017 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2624/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συμβιβαστική επίλυση διαφορών λόγω ποσού (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

3. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 10 παρ. 3 εδ. α’ του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

4. Έγκριση μελέτης «Σήμανση του υποτμήματος από Όρια Νομού Λακωνίας – Αρκαδίας του τμήματος Α/Κ Τεγέας του Α/Δ Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα μέχρι τα όρια του χωριού Κλαδάς της εθνικής οδού 39 Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο».

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΛΑΙΑ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ” (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

6. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ ΕΩΣ Ι.Μ. ΚΛΕΙΒΩΚΑΣ” (εξ αναβολής).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

7. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 11/16-1-2018 (ΑΔΑ: Ψ9Η47Λ1-2ΣΓ) προηγούμενης απόφασης, περί ορισμού υπαλλήλων για την υπογραφή επιταγών και χρηματικών εντολών μεταφοράς των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

8. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 297/27-07-2018 προηγούμενης απόφασης, σχετικά με την Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης  για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Ε.Ο ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Θ.20+550,00ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ 15 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ «ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ (19χλμ) ΣΠΑΡΤΗ ΠΟΤΑΜΙΑ» ΣΤΗΝ Χ.Θ1+450,00”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

9. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού Έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

10. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης προϋπολογισμού  Περιφέρειας Πελοποννήσου Γ' τριμήνου 2018».

 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

11. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 326/2 ποσού 39.486,30 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

12. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕΠ 026, ποσού 500.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 730.000,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2012ΕΠ02600000 “Συντήρηση – ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου” για το υποέργο “Συντήρηση – οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

14. Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 439-13-12-2017 προηγούμενης απόφασης, περί θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τον καθαρισμό των  Υπηρεσιών  της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

15. Έγκριση καθορισμού τελών Λαϊκής Αγοράς Άστρους του Δ. Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

16. Εισήγηση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Αντιπλημμυρικά έργα, διευθέτηση και καθαρισμός σε ποταμούς και χειμάρρους αρμοδιότητας της Π.Ε. Αρκαδίας (2017-2019)” με κωδικό 2017ΕΠ52600015, σε υποέργα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της δραστηριότητας «Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ & λοιπών στερεών με επικίνδυνων αποβλήτων» ιδιοκτησίας κ. Ηλία Χασάπη, στη θέση «Περιστέρια» της ΤΚ Θάνα, ΔΕ Τρίπολης, Δ Τρίπολης της ΠΕ Αρκαδίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας.

18. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 του έργου «ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

19. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ττης Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πράξη «ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης.

20. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για το έργο Προμήθεια Εξοπλισμού Δ.Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Ο. Επιδαύρου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

 

(Δελτίο Τύπου)

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.