Πολιτικη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης, με 32 θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σας προσκαλούμε όπως, την 1η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:  

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2019, μηνός Ιουνίου (ΣΤ΄ κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 93.412,50€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή 2019,  για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 22.350,00€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου.
 4. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση του 1ου Συμποσίου Μεγαλόπολης «Κύπρος 1974-45 χρόνια ζωντανές μνήμες».
 5. ΄Εγκριση των απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 6. ΄Εγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για τη δημιουργία νέου  Κ.Α.Ε.  για την εκτέλεση και την καταβολή της δαπάνης της προμήθειας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α.Ε. και τη δημιουργία απαιτούμενης πίστωσης για την καταβολή τόκων υπερημερίας σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.
 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση της διατομής τμήματος δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος τμήματος δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Βάγγου και στον Οικισμό Σπανέϊκα της Τ.Κ. Πετρίνας» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
 10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κύριας δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Ραψομμάτη» - Αποδοχή χρηματοδότησης από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ. για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών από θεομηνίες /ΣΑΕ -055 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 11. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αντικατάσταση βλαβών οδοστρώματος Οικισμού Καμαρίτσας Τ.Κ. Λεονταρίου και Τ.Κ. Γιανναίων» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 12. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2019 για τη δημιουργία νέου Κ.Α.Ε των εξόδων για την καταβολή της δαπάνης του κατεπείγοντος έργου με τίτλο «΄Αρση επικινδυνότητας με αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δεξαμενής πυρόσβεσης Τ.Κ. Κοτυλίου» - Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 13. ΄Εγκριση – Αποδοχή της αριθμ. 109/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Συνδέσεις παροχών από κεντρικό εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στο ρολόι οικιών της Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.
 14. ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης».
 15. ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Μεγαλόπολης».
 16. Διάλυση της Σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου σε δημοτική οδό της Τ.Κ. Γραικού».
 17. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί της οδού Λεωνίδα Ζέρβα».
 18. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Νεοχωρίου».
 19. Παράταση της προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αποκατάστασης της λειτουργίας του Βιολογικού Μεγαλόπολης».
 20. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή δαπάνης για τη μετατόπιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Τουρκολέκα.
 21. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών για την παραλαβή της κατεπείγουσας εργασίας - παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Αποκατάσταση προσβασιμότητας τμημάτων αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μεγαλόπολης».
 22. Υπαγωγή βεβαιωμένων οφειλών σε ρύθμιση της ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Α.Ε. κατά τις διατάξεις του ν. 4611/2019 (άρθρα 110έως και 117).
 23. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΧΩΡΕΜΙΟΥ ΤΗΣ ΔΛΚΜ».
 24. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδομίου στην οδό Παπαναστασίου 41 στη Μεγαλόπολη για τη λειτουργία του καταστήματος με δραστηριότητα «Μικτό πρατήριο καυσίμων με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο αυτοκινήτων».
 25. Περί παραχώρησης της χρήσης του προαυλίου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βάστα στο Σύλλογο Απανταχού Βασταίων «Η Πρόοδος» για την πραγματοποίηση παραδοσιακής πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6 Αυγούστου 2019 και πολιτιστικών εκδηλώσεων από 1/8/2019 έως 10/8/2019.
 26. Περί παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας δημοτικού κτιρίου - Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Θωκνίας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θωκνίας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής παραδοσιακής εκδήλωσης στις 17/8/2019.
 27. Περί παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Παραδεισίων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 17 Αυγούστου 2019.
 28. Περί παραχώρησης της χρήσης του περιβάλλοντα κοινοχρήστου χώρου του δημοτικού κτιρίου στη θέση «Αλώνια» Τ.Κ. Ζώνης στον Μορφωτικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Ζώνης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις 16 & 17/8/2019.
 29. Περί παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου και  προαυλίου χώρου Τ.Κ. Κοτυλίου στο Σύλλογο των Απανταχού Κοτυλίων Αρκαδίας για την πραγματοποίηση παραδοσιακής πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15 Αυγούστου 2019.
 30. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας στη θέση «Αλώνια» Τ.Κ. Ρουτσίου στο Σύλλογο Απανταχού Ρουτσαίων «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 6 Αυγούστου 2019.
 31. Περί παραχώρησης της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου στη θέση «Πηγές Ευρώτα» Τ.Κ. Σκορτσινού, στον Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου Σκορτσινού για την πραγματοποίηση πολιτιστικής παραδοσιακής εκδήλωσης «ΕΥΡΩΤΕΙΑ 2019», στις 18 Αυγούστου 2019.
 32. Περί παραχώρησης της χρήσης κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Τ.Κ. Φαλαισίας, στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Φαλαισιωτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στις 22 Αυγούστου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.         

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Σχόλια

Το Arcadia938.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης υβριστικών, συκοφαντικών, ρατσιστικών σχολίων και διαφημίσεων, καθώς αντιβαίνουν στις διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις αναγνωστών.